logo
جهت دریافت کاتالوگ کلی شرکت و محصولات ما بر روی لینک زیر (دریافت کاتالوگ شرکت) کلیک فرمایید.


دریافت کاتالوگ شرکت
تهران، کیلومتر 45 اتوبان امام رضا، شهرک صنعتی خوارزمی(1)، بلوار گلها، خیابان سوسن
 

داربست سنتی

مشخصات داربست سنتی تولیدی در شرکت ضمان
داربست سنتی

داربسـت سـنتی از اتصـال لوله‌هـای داربسـتی بـه قطـر ۴۸/۳ میلیمتـر در طولهـای مختلـف و بسـت های چهارپیـچ ثابـت و گـردان تشـکیل می گردد. ایـن نـوع داربسـت متداولتریـن نوع داربسـت بنـدی و کفراژ بندی میباشـد امـا دارای ایمنـی کافـی نمیباشـد. لوله‌هـای داربسـتی از نـوع لوله‌هـای درز جـوش در ضخامتهـای مختلـف واتصـالات ازچـدن نشـکن می باشـد.