logo
جهت دریافت کاتالوگ کلی شرکت و محصولات ما بر روی لینک زیر (دریافت کاتالوگ شرکت) کلیک فرمایید.


دریافت کاتالوگ شرکت
تهران، کیلومتر 45 اتوبان امام رضا، شهرک صنعتی خوارزمی(1)، بلوار گلها، خیابان سوسن
 

معرفی

مختصری درباره مجموعه ضمان و تاریچه فعالیت‌های ما

درباره شرکت ضمان

شـرکت ضمـان یـک شـرکت پیشـتاز در تولید تجهیـزات قالب بنـدی بتن و داربسـت فلـزی در خاورمیانـه و کشـورهای آسـیای مرکـزی میباشـد. بنیانگدار ضمان آقای حاج حسـین مرتضوی شـریف با ۳۵ سـال تجربه در عرصه تولیـد و صنعـت می باشند. ایشان از سـال ۱۳۷۱ فعالیـت خـود را در زمینـه‌ی تولید تجهیزات قالـب بنـدی بتن و داربسـت فلزی آغاز کرده اند.

در شـرکت ضمان افتخار داریـم بـا کادری جـوان، متخصص و خـلاق در کنار ماشـین آلات و تجهیزات پیشـرفته روز دنیا توانسـته‌ایم گامهای پیشـرفت و ترقی را در زمینه‌ی تولید کلیـه تجهیـزات قالـب بنـدی بتـن و داربسـت فلـزی برداریـم .

بـا توجـه به درخواسـتهای مختلـف مشـتریان مـا میتوانیـم طیـف وسـیعی از قالـب و داربسـت را طراحـی و ارائـه دهیـم. تیم تولید ما با تجربه سه دهه خود سـطح بالایـی درهر مرحله از تولیـد را حفظ میکند.

هر تیم کارگری توسـط یـک ناظـر هدایـت میشـود که کارهـای روزانـه کارگـران را نظـارت میکند. ماشـین آلات پیشـرفته و تکنولـوژی رباتهـای جـوش اتومـات بـه طـور گسـتردهای اسـتفاده میشـود که ظرفیـت تولید داربسـت را در حـدود بیش از ۱۰ تـن در روز افزایـش میدهـد.

همچنیـن قالـب های بتن بوسـیله دسـتگاه مکانیزه ای کـه توسط مهندسـین شـرکت ضمـان طراحـی و ساخته شده تولیـد میشـود. این دستگاه ظرفیـت تولیـد قالـب بتن را بـه حـدود ۲۰ تن در روز افزایش می دهد.

about-pic-1

در حـال حاضـر با کارگران و مهندسـین با تجربه و متخصص، ماشـین آلات و تکنولـوژی پیشـرفته و مدیریـت خـوب، ظرفیـت تولید ما بیـش از ۱۶۰۰۰ تن در سـال میباشـد. سیسـتم کامـل کنترل کیفیت مـا کیفیت بالای محصـولات را طبق جداول اسـتاندارد ضمانت میکند.

حـال با داشـتن دفاتـر فروش در کشـورهای همسـایه: عراق، افغانسـتان و… و نمایشـگاههای دائمـی در حـوزه کشـورهای آسـیای مرکـزیCIS در تلاش هسـتیم نـام میهـن عزیزمان ایـران را پـرآوازه کنیم.

نوآوری و پیشرو بودن در تولید محصولات صادراتی با هدف توسعه بازار صادراتی به همراه حضور فعال در بازارهـای منطقـه ای و جهانـی و در کنار این مهم افزایش سـهم بازار داخلی با اکتسـاب اسـتانداردهای مورد نیـاز رقابت پذیری

ما همواره رفـع چالشهـا و کاهـش دغدغه‌هـای فنـی و مهندسـی مشـتریان خـود در اجـرای پروژههـای عمرانـی و سـاختمانی را اصلی‌ترین مأموریـت خـود میدانـیم و این مهم تا با امروز با تولیـد و تأمیـن محصـولات بـا کیفیـت و مورد نیـاز پیمانـکاران و کارفرمایـان و همراهـی حداکثری تـا اتمام پـروژه میسر بوده است.

تولیـد بروزترین و جدیـد تریـن محصـولات مورد نیاز در صنعت سـاخت و سـاز با بهـره گیـری از تکنولوژی روز دنیا و تکیه به دانش فنی تیم کارآموزده، مجرب و متخصص شرکت

راهبرد ما

شرکت ضمان بتن، ارتقاء کیفیت و نوآوری در صنعت ساختمان را از طریق توسعه دانش فنی و تربیت نیروی متخصص دنبال می‌نماید و در این مسیر راهبردی پنجگانه را مبنای خلق ارزش و کسب رضایت مشتریان و دیگر ذی‌نفعان قرار داده است.

نیروی انسانی (جـذب و بکارگیری برترین و خبره ترین متخصصـان در پروسه تولیـد و بازرگانی)

راهبرد مالی (افزایش سرمایه، مدیریت نقدینگی، مدیریت ریسک، بررسی سرمایه‌گذاریهای جدید)

راهبرد تولید (کنترل و بازرسی مواد اولیه، بازرسی مرحله‌ای در تولید محصول، کاهش زمان تولید، کاهش هزینه تولید)

راهبرد بازار (مشتری مداری، توسعه و مدیریت برند، تحقیقات بازاریابی، مهندسی فروش، ورود به بازارهای جدید)

راهبرد دانش، نوآوری و خلاقیت (کسب استانداردها و گواهینامه‌های ملی و بین‌المللی، توسعه واحد تحقیق و پژوهش‌ R&D، ارایٔه محصولات نوین، آموزش و توانمندسـازی نیروی انسـانی)

WeCreativez WhatsApp Support
تیم پشتیبانی ما آماده پاسخ‌گویی به سوالات شما دوستان و همراهان گرامی می‌باشند.
سلام. چه کمکی از دست من برمی‌آید؟