logo
جهت دریافت کاتالوگ کلی شرکت و محصولات ما بر روی لینک زیر (دریافت کاتالوگ شرکت) کلیک فرمایید.


دریافت کاتالوگ شرکت
تهران، کیلومتر 45 اتوبان امام رضا، شهرک صنعتی خوارزمی(1)، بلوار گلها، خیابان سوسن
 

اسکافلد کاپلاک

مشخصات داربست کاپلاک تولیدی در شرکت ضمان
داربست کاپلاک

اسکافلد کاپلاک در شرکت ضمان با جدیدترین تکنولوژی تمام اتوماتیک جوشکاری تولید می شود.

ضمـان تنهـا شـرکت ایرانی است  که بـا بکارگیـری مـدرن ترین تکنولوژی دنیا، اسکافلد کاپلاک را بصورت تمام مکانیزه  تولیـد مـی نمایـد. ما برای تضمیـن کیفیت و بـه منظـور اطمینان خاطر مشـتریان و جلوگیـری از تولیـد محصولات بی کیفیت  اقدام بـه ثبـت طرح صنعتی داربسـت کاپـلاک در قـوه قضائیه نمـوده ایم. بر اسـاس گواهینامـه صـادره به شـماره ۲۴۴۵۸ و براسـاس حقـوق مالکیت معنـوی، مفتخـر به آن می باشـیم که تنهـا تولیدکننده انحصاری و رسـمی داربسـت کاپلاک در ایران باشـیم.

معرفی اسکافلد کاپلاک

امروزهاسکافلد کاپـلاک پرکاربردترین نوع سیستم  داربسـت بندی مورد اسـتفاده در دنیا می باشـد. در سیستم داربست کاپلاک از لوله فولادی ساخته می شود که سیستمی چنـد منظوره، و مناسـب برای دسترسـی های عمومـی و پشـتیبانی از فشـار بارهـای عمـودی در ساخت و ساز می باشد. ویژگـی منحصر بفرد سیستم داربست بندی با اسکافلد کاپـلاک، نقطه گره دایره ای اسـت کـه اجـازه می دهـد در یـک اقـدام تعـداد ۴ عـدد مهـار افقـی به یـک پایه عمـودی متصـل شـوند. این امر موجب شـده اسـت سیسـتم داربسـت بنید با اسکافلد کاپلاک سـریعترین و امن ترین سیسـتم داربسـت در دسـترس باشـد.

کاربردهای داربست بندی با اسکافلد کاپلاک

طیـف گسـترده ای از اجـزاء و متعلقـات داربسـت کاپلاک اجـازه می دهد تـا بتوانیـد حتـی از تخته هـای داربسـت سـنتی نیـز اسـتفاده کنیـد. ایـن سیسـتم داربسـت می تواند برای طیف وسـیعی از سـازه ها و پروژه ها نظیر: سـازه های دسترسـی و حمایتـی، برجهـای پلکانـی، سـازههای داربسـت دایـرهای، سـازه برج هـای بارکـش و سـازه برج هـای متحرک مورد اسـتفاده قـرار گیرد. پوشـش گالوانیزه بهترین نوع پوشـش برای این داربسـت جهت طـول عمـر بیشـتر و جابجایـی راحت تر میباشـد.

پروسه تولید و نحوه عملکرد اسکافلد کاپلاک

سیستم داربست بندی با اسکافلد کاپلاک بر اسـاس اسـتانداردهای کیفی و محاسـبات جهانی که توسـط گروه کنترل کیفیت شـرکت ضمان به طور دقیق بررسـی می شـود تولیـد می گـردد. در قلـب و مرکز سیسـتم کاپـلاک قطعـه ای منحصر بفرد بـرای قفـل کردن وجـود دارد. این قطعه به صورت ایمن و مطمئـن و در یک نقطه چهـار مهـار افقـی را بـر روی پایه عمودی بـا ضربه چکش قفـل می کند. در حالـی کـه هیـچ نیـازی به هیچگونـه گیره، پیـن و یـا پیچ و مهره و بسـت نمی باشـد.

ایـن قطعه به مانند فنجان ثابتی اسـت کـه در حکم قفل عمل می کند و در فواصل ۰/۵ متـر بـر روی پایـه عمـودی جـوش داده می شود. تـا هنگامـی کـه لجرهـا در فنجـان قرار گرفتند سـپس فنجان بالایـی روی آنها با چرخیدن محکـم گـردد و نقطه اتصالی محکم و سـخت را تشـکیل دهنـد. این نقطه اتصـال فوق العـاده اسـت کـه موجـب میگـردد داربسـت کاپـلاک نسـبت بـه دیگـر سیسـتمها کاربـری سـریعتر و سـاده تر داشـته باشـد. سـاختار سـازه های داربسـت کاپـلاک بـر اسـاس و مقیـاس مرحله بعدی بـالا رفتن بـه طـور خـودکار بـه صـورت مربـع و افقـی سـاخته میشـود. عـدم وجود اجـزای شـکننده این نوع داربسـت را فوق‌العاده قوی و کاربری آن را بسـیار آسـان کرده اسـت. گالوانیزه کردن آن نیز سـبب ایمنی بیشـتر و جلوگیری از آسـیب خوردگی این سیسـتم می شـود.

یکـی از نقـاط قوت سیسـتم داربسـت بندی با اسکافلد کاپلاک، سیسـتم سـاده در اتصال اجـزای آن میباشـد. بدین معنی که میتواند یـک سـازه را فقـط بوسـیله پایه‌هـای عمـودی و مهارهـای افقـی تشـکیل دهـد. بـا این حـال حتی با اضافـه کـردن تعـداد کمـی از اجـزاء و متعلقات خـاص میتوان سـازههای خـاص و پیچیـده را اجرا نمود. داربست کاپلاک در حالتـی ایمـن و توسـط یـک کارگر سـاده قابل اجرا می‌باشد. ضخامـت لولـه مـورد اسـتفاده و پوشـش محصـول بنا بـرنظر مشـتری میتوانـد تغییـر کند.

WeCreativez WhatsApp Support
تیم پشتیبانی ما آماده پاسخ‌گویی به سوالات شما دوستان و همراهان گرامی می‌باشند.
سلام. چه کمکی از دست من برمی‌آید؟